Екологічні фактори — класифікація, приклади, закономірності

Фон Екологія - малюнок Екологія

Оскільки екологією називають науку про взаємодію живих організмів з навколишнім середовищем, то екологічні фактори якраз вивчають ті явища, що впливають на живі організми в процесі цієї взаємодії.

За результатом таких взаємовідносин ми можемо відстежити позитивно або негативно позначається ця взаємодія на життєдіяльність конкретного організму. І виходячи з цього виявити межі витривалості та лімітуючі фактори.

Різновиди екологічних факторів

Залежно від природи взаємодії і впливу на організми, екологічні фактори можна розділити на:

 • біотичні;
 • абіотичні;
 • антропогенні.

На нижче показана таблиця, на якій наочно зображені всі види екологічних факторів.

Кожна з цих груп має свої характеристики і закономірності. Розглянемо кожну з них докладніше, щоб побачити визначальні показники виживання і зрозуміти різницю між ними.

Абіотичні фактори

Ця група впливає на живі організми прямо або побічно, а також має поділ за фізичним і хімічним характером впливу. Загальним є те, що абіотичні фактори створюються за допомогою неживої природи. До них відносяться наступні:

 • кліматичні умови (освітленість, температура, тиск);
 • гідрологія місцевості (водний режим);
 • орографія місцевості (особливості рельєфу);
 • геологія місцевості (тектонічні процеси);
 • едафічний фактор (ґрунтовий склад);
 • пірогенний (вплив вогню).

Важливо! Абіотичні фактори мінливі в часі.

Вони діляться на постійні, які відносно постійні в часі, та мінливі, що мають певний період впливу. До мінливих відносяться періодичні, тобто такі фактори регулярно змінюють свій характер, і неперіодичні, що мають яскраво виражений характер прояву в часі.

Біотичні фактори

На відміну від попередньої групи факторів, тут відбувається вплив живих організмів один на одного. Виходячи з типу взаємодії живих організмів між собою, виділяють наступні групи відносин:

 • всередині одного виду;
 • між двома різними видами.

Також існує поділ на види за типом представників:

 • фітогенні (рослини);
 • зоогенні (тварини);
 • мікрогенні (гриби);
 • мікробіогенні (бактерії і віруси).

За типом взаємодії між живими організмами існує наступний поділ відносин:

 • протокооперація і мутуалізм (відносини, що вигідні обом учасникам відносин);
 • комменсалізм (співжиття, що впливає на одного позитивно, на іншого – нейтрально);
 • паразитизм і хижацтво (вигідно одному учаснику і згубно для іншого);
 • аменсалізм (вигідні умови для одного, для іншого нейтральні);
 • нейтралізм (нейтральні для обох).

Також існує конкуренція двох видів: внутрішньовидова і міжвидова. Ці зв’язки характеризуються прямим і опосередкованим впливом. Прямий вплив полягає в трофічних зв’язках організмів, які виражаються в ланцюгу живлення. Приклади таких відносин: жертва і хижак, господар і паразит.

Важливо! Таке явище служить одним з головних двигунів природного відбору, а також відповідає за засоби виживання.

Опосередковане – полягає в тому, як тварини і рослини своєю життєдіяльністю створюють умови для утворення навколишнього середовища. Тобто йде зворотній вплив, що змінює середовище проживання.

Антропогенні фактори

Окремою групою факторів, що впливають на живі істоти, можна виділити вплив людини. Цей вплив може бути як позитивним, так і негативним. Особливо актуальна дана тема в наші дні, коли втручання людини досягло максимального рівня, а значення цих дій вельми суперечливі. Розглянемо докладніше різні прояви діяльності людей та їх вплив на живі організми і навколишнє середовище в цілому.

Оскільки людина жива істота, то вона, в першу чергу, впливає на навколишнє середовище процесами життєдіяльності (споживання кисню, їжі та інше).

Однак більш значні масштаби носить господарський вид діяльності, який завдає серйозної шкоди стану навколишнього середовища нашої планети. Що ж належить до техногенних факторів, які прямим або непрямим чином впливають на живі організми?

Сільськогосподарська і містоутворююча діяльність, промислове виробництво, транспортні перевезення мають негативні побічні ефекти своєї діяльності.

До них відносяться:

 • вирубка лісів;
 • забруднення повітря і води;
 • шумове забруднення;
 • винищення різних видів тварин і рослин;
 • зміна клімату.

З часом люди стали замислюватися над своїми діями, бачачи глобальний характер руйнівних дій, і відповідно до цього вживати заходів.

Так:

 • почали створюватися природоохоронні організації та спеціальні закони, що обмежують діяльність людини,
 • стали висаджуватися рослини, зрошуватися землі,
 • на підприємствах і в транспорті впроваджуються екологічно безпечні технології
 • стали активно розроблятися технології для ефективного видобування ресурсів і палива.
 • люди почали економити ресурси та заміняти невідновні відновними (наприклад паливо замінюється енергією сонця)

Таким чином людина усуває наслідки своїх власних нераціональних дій.

Лімітуючі фактори

На підставі перерахованих вище факторів можна зробити висновок про те, що межі витривалості до різних умов у різних живих організмів різні. Можна сказати, що лімітуючі фактори охоплюють сукупність абіогенних, біогенних і антропогенних факторів, виставляючи межі, що визначають можливості існування певної істоти в певних умовах середовища.

Важливо! Можливість існування в межах витривалості говорить про адаптованість до конкретних умов живого організму.

Виходячи з того, що обмежувальні фактори охоплюють в себе всі інші, нескладно здогадатися, що вплив на організм йде в комплексі, а не окремо.

Важливо! Один показник не може замінювати інший, оскільки вони володіють абсолютно різними властивостями і характеристиками. Але всі разом вони створюють певну систему, що характеризує можливості того чи іншого організму.

Однак фактори бувають різними за важливістю. Зміна одного буде помітна відразу, а іншого – тільки через якийсь проміжок часу або за певних умов. Але між собою вони всі прямо або побічно взаємопов’язані. Тому зміна одного призведе до змін іншого через якийсь час.

Висновок

Для живих організмів необхідні певні умови, при яких їх існування буде комфортним і, в принципі, можливим. У кожної живої істоти ці умови і, відповідно, фактори, що впливають на життєдіяльність, можуть бути абсолютно різними. Для одного організму дані фактори будуть сприятливими і розташовують до активної життєдіяльності, однак, для іншої ці ж умови будуть згубні і неприйнятні.

У даній статті ми коротко розглянули, які бувають екологічні фактори за походженням, як вони впливають на життя живих істот і наскільки вони мінливі.

Оцініть статтю