Фінансовий облік та аналіз

Фінансовий облік та аналіз Економіка

Сутність і завдання фінансового обліку

Фінансовий облік – це система збору економічної інформації, яка забезпечує бухгалтерське оформлення та реєстрацію господарських операцій, а також формування фінансової звітності.

Мета фінансового обліку – збір і обробка інформації для користувачів, які можна розділити на дві групи:

 • зовнішні користувачі;
 • внутрішні користувачі.

До зовнішніх користувачів інформації фінансового обліку відносять інвесторів, постачальників, державні органи. Внутрішні користувачі – це керівництво і менеджмент організації.

Фінансовий облік охоплює взаємодії, виражені у формі руху грошових коштів, які відображені в обліковій інформації.

Звітність фінансового обліку не є комерційною таємницею, вона відкрита для користувачів.

Основа фінансового обліку – бухгалтерський облік. Бухгалтерський облік, як джерело фінансової звітності організації, що надається в різні державні установи та контролюючі органи, відіграє важливу роль для сучасного підприємства.

Від того на скільки вірно і своєчасно відображена інформація в бухгалтерському обліку залежить якість фінансової звітності, а, отже, і якість прийнятих керівництвом підприємства економічних і управлінських рішень.

Основною метою ведення бухгалтерського обліку є формування достовірної та повної інформації про діяльність підприємства та майновий стан, необхідної для зовнішніх і внутрішніх користувачів.

Якість фінансового обліку залежить від облікової системи організації.

Облікова система – це набір процесів і процедур, за підтримки яких відбувається повне і своєчасне відображення господарських операцій.

До процедур облікової системи відносяться: збір, реєстрація, обробка інформації та надання даних про активи і господарські операції організації.

Облікова система повинна бути спроектована таким чином, щоб забезпечувалася можливість реєстрації абсолютно всіх товарів або послуг, відвантажених підприємством або наданих покупцям, і відображення обсягу реалізації у фінансовій звітності за відповідний обліковий період.

Крім цього, дана система не повинна допускати некоректного обліку планованих обсягів реалізації та фактичного відвантаження товарів і послуг.

До завдань фінансового обліку можна віднести:

 • збір і систематизація даних, підтверджених документально (бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати), про фінансову діяльність підприємства;
 • забезпечення керівництва фінансовими даними для дотримання російського законодавства;
 • контроль перебуває у власності підприємства майна;
 • раціональне використання матеріальних, грошових і робочих ресурсів.

Дані фінансового обліку використовуються при проведенні фінансового аналізу.

Фінансовий аналіз

Фінансовий аналіз – це інструмент наукового пізнання, система прийомів, методів і методик оцінки фінансів організації, виявлення можливих загроз, визначення резервів, з подальшим плануванням і прогнозуванням фінансових результатів.

Фінансовий аналіз включає аналіз фінансового стану, фінансових результатів, грошових потоків, кредиторської та дебіторської заборгованості, ефективності використання власного і позикового капіталу.

Об’єкт фінансового аналізу – учасники господарських відносин (суб’єкти господарювання), до яких можна віднести організації, незалежно від їх організаційно-правової форми та належності.

Предметом фінансового аналізу є сукупність фінансових відносин, джерел фінансових потоків, каузальних (причинно-наслідкових) зв’язків.

Кінцевою метою фінансового аналізу виступає економічна характеристика функціонування діяльності організації, з (без) подальшою розробкою конкретних пропозицій щодо вдосконалення її фінансово-господарської діяльності, в залежності від групи користувачів.

Для вирішення поставлених цілей фінансового аналізу необхідно виконувати наступні етапи аналітичної роботи:

 • визначення фінансового стану організації на основі різних фінансових і економічних показників, визначити ефективність використання окремих ресурсів і т. д.;
 • виявлення факторів, які роблять позитивний і/або негативний вплив на фінансово-господарську діяльність організації;
 • визначення закономірностей і тенденцій у фінансовогосподарській діяльності організації за аналізований період часу;
 • пошук резервів, що сприяють більш ефективному використанню ресурсів організації;
 • вироблення пропозицій і рекомендацій по оптимізації роботи організації.

В ході проведення фінансового аналізу необхідно всебічне вивчення показників ефективності фінансово-господарської діяльності організації, що визначає коло практичних завдань з оцінки та аналізу:

 • майнового стану організації;
 • фінансової стійкості організації;
 • ліквідності та платоспроможності;
 • фінансових результатів діяльності організації;
 • ділової активності (оборотності) організації;
 • грошових потоків організації;
 • впливу інфляції на фінансово-господарську діяльність організації;
 • ймовірності банкрутства;
 • дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • власного і позикового капіталу організації;
 • підготовці висновків і рекомендацій за результатами проведеного фінансового аналізу;
 • планування та прогнозування фінансово-господарської діяльності організації.

До основних особливостей фінансового аналізу можна віднести наступне:

 • велика кількість суб’єктів аналізу (користувачів інформації);
 • різноманітність цілей проведення аналізу серед різних користувачів інформації;
 • можливість самостійного проведення аналізу широкому колу користувачів за даними публічної звітності;
 • наявність різних методів і методик проведення фінансового аналізу, в залежності від цілей і потреб суб’єкта аналізу.

Фінансовий аналіз може проводитися не тільки управлінським персоналом даної організації, а й будь – яким зовнішнім економістом-аналітиком, оскільки в основному базується на відкритій (публічній) інформації про її фінансово-господарську діяльність.

Оцініть статтю