Реферат на тему “Траєкторія, шлях, переміщення”

Траєкторія, шлях, переміщення - малюнок Фізика

Одним з найбільших розділів фізики є механіка. Це наука, що вивчає види траєкторії, шляхи і переміщення. Доповідь на цю тему можна зробити досить цікавою, але для цього буде потрібно розібратися в процесах.

У цьому допоможуть загальні відомості та приклади оповідань, розраховані на учнів восьмих — дев’ятих класів середньої школи. При написанні реферату, звичайно ж, слід намагатися, щоб текст був логічним, структурованим щоб в ньому не було фактичних помилок.

Загальні відомості

Природа так влаштована, що все знаходиться в русі. Галактики переміщаються відносно один одного, планети обертаються навколо своєї осі і зірок. Навіть в мікросвіті відбуваються постійні коливання, викликані космічною дією іонізуючих променів і теплом. Людське життя немислима без руху. Тому існує навіть ціла наука – механіка, що складається з декількох великих розділів. Вона вивчає не тільки, як відбувається переміщення, але і причину, по якій фізичні тіла рухаються.

Готуючись до написання реферату з фізики на тему “переміщення” потрібно приділити особливу увагу формулювань понять і прикладів. Варто обов’язково дати визначення, що ж саме називають рухом.

Далі треба коротко розглянути основні його види, наголошуючи на відносність переміщення. Мабуть, це головна теорія в механіці яка пояснює, що в природі не існує тіл, що знаходяться в абсолютному спокої.

У роботі не слід використовувати складні терміни і громіздкі формули. Потрібно оцінювати рівень аудиторії, для якої вона призначена. Послідовність викладу матеріалу можна виконати в наступному порядку:

 • Ведення. Тут потрібно дати загальні відомості про рух. Навести приклади різних його видів. Розповісти, чому так важливо розуміти фізичний сенс переміщення. А також слід згадати видатних вчених, що займалися вивченням питання.
 • Основна частина. Повинна включати описи і формулювання правил. Результати досліджень та їх застосування, фундаментальні формули. Слід перерахувати характеристики, за допомогою яких можна описати той чи інший вид переміщення і дати їм коротке визначення. У цій частині можна розповісти про прийняті позначення величин та їх одиниці виміру.
 • Висновок. Фактично – це підбивання підсумків. Розділ повинен містити теми дослідження механічного переміщення та перспективи його вивчення.

Слід зазначити, що будь-то реферат, презентація або який-небудь інший вид доповіді, при підготовці до нього не слід використовувати одне джерело. При цьому якщо робота планується з науковим ухилом, то в ній можна привести малюнки, що доповнюють матеріал реферату.

Приклад реферату

Будь-яка зміна положення тіла в просторі називають переміщенням. Інший стан предмета називають спокоєм. Але тут слід зазначити, що абсолютного такого значення не існує.

Вся справа в теорії відносності руху, розробленої в 1906 році Максом Планком. Висунуті ним припущення змусили вчених докорінно переглянути класичну механіку Ньютона. Причому основний розвиток вона отримала через праці Ейнштейна, який створив теорію простору-часу.

Згідно з твердженнями вчених стану абсолютного спокою не існує. Спостерігати переміщення будь-якого тіла, можливо, якщо правильно вибрати систему координат. Тобто точку щодо якої відбувається зміна положення.

Наприклад, можна уявити пліт, що пливе по річці з двома людьми і відпочивальниками, які стоять на березі. Людям, які знаходяться на судні здається, що переміщається тільки пліт, а вони самі не рухаються відносно один одного. Але водночас людина на березі спостерігає, як положення змінює не тільки судно, але і люди, що знаходяться на ньому.

Таким чином, відносність руху хоч і не є фізичною величиною, але багато в чому визначає основні характеристики руху.

До них же відносять:

 • швидкість – векторний параметр, що визначає швидкість, з якою відбувається переміщення і сторону його напрямку;
 • шлях – відстань, яку пройшло тіло при русі;
 • траєкторію – лінія, найчастіше уявна, по якій відбувається переміщення з однієї точки в іншу.

Це важливі характеристики. З огляду на них можна сказати, що переміщення — це проходження тілом шляху по певній траєкторії, що з’єднує початкове і кінцеве положення. Всі ці характеристики залежать від обраної системи відліку. Тобто сукупності тіл або матеріальних точок щодо яких розглядається рух.

Переміщення пов’язане з часом, тому, крім системи координат, двомірної або тривимірної, часто додається тимчасова шкала, що дозволяє визначити знаходження об’єкта в будь-який момент. За точки відліку може прийматися не тільки нерухома система, але і рухома, інерціальна та неінерціальна.

Приклад доповіді

Переміщення тіла в просторі може бути охарактеризовано декількома параметрами. Але найважливішим з них є шлях, описуваний, своєю чергою, траєкторією і відстанню.

Терміну “абсолютне переміщення”, як і “абсолютного спокою”, в механіки не має сенсу. Пасажир, що сидить у вагоні поїзда знаходиться, щодо нього, в нерухомому стані, але при цьому переміщається відносно дерев за вікном, а також здійснює разом із Землею обертання навколо Сонця.

Для зручності виконання вимірювань вводиться система координат. З її допомогою задається початкове положення, а також відстежується, як з часом змінилося розташування тіла.

За певний інтервал часу тіло переміститься з однієї точки в іншу, тобто відбудеться рух. Характеризується воно відстанню-простором, що розділяє об’єкти один від одного. По суті, це довжина яку подолало тіло, щоб опинитися в іншій точці.

У першому наближенні існує два види відстаней:

 • Найкоротша відстань – визначається відрізком, що з’єднує точку початкового і кінцевого положення.
 • Фактична – це шлях, який тіло пройшло за проміжок часу з однієї точки в іншу. У фізиці така відстань визначається траєкторією руху – плавною або ламаною лінією, що повторює шлях тіла.

Одну і ту ж зміну положення тіло може виконати за різний інтервал часу. Визначається це:

 • видом руху,
 • швидкістю
 • прискоренням.

Найпростішим переміщенням є рівномірне і прямолінійне. Наприклад, автомобіль, рухаючись з постійною швидкістю, здійснює перший вид переміщення, а пригальмовуючи або розганяючись – другий.

Крім цього, виділяють поступальний рух. Під ним розуміють виконання перенесення, при якому будь-які дві точки тіла, з’єднані лінією, пересуваються паралельно своєму первісному положенню. Наприклад, ваги, пантограф.

Ще одним видом руху є обертальний. Як яскравий приклад можна привести колесо. При його русі будь-які точки, взяті в тілі, будуть описувати кола, що лежать в паралельних площинах.

Слід розрізняти поняття переміщення – це відрізок, що з’єднує початкове і кінцеве положення і шлях тіла. Вони можуть бути рівні, якщо рух виконується по прямій, або відрізнятися. Так, якщо тіло повернеться в початкову точку то, фактично, переміщення не відбудеться, водночас пройдена відстань може досягати тисячі кілометрів.

Приклад презентації

При підготовці доповіді в 9 класі на тему “переміщення у фізиці” потрібно приділити увагу не тільки загальним визначенням, а й формулами, що описують явище. Краще за все виконати презентацію у вигляді послідовної інформації. Для цього можна скористатися програмою Microsoft PowerPoint.

Ось приклад такої послідовності слайдів розрахований на підготовлених слухачів:

 • Рух – це зміна положення фізичного тіла з плином часу в просторі щодо інших матеріальних точок. Наприклад, ходьба, їзда, політ, обертання, електричний струм, маятник.
 • У тому випадку, коли відстань, на яку перемістилося тіло перевищує його розміри, то формою об’єкта нехтують і вводять поняття матеріальної точки.
 • Траєкторія – це відрізок, який повторює рух тіла в будь-якому проміжку часу. Вона буває двох видів: прямолінійною та криволінійною.
 • Виміряти траєкторію можна довжиною. Це скалярна величина, що визначає пройдений шлях. У СІ заведено вимірювати її в метрах [м], а позначати буквою L.
 • Переміщення – це вектор, що з’єднує два положення тіла. Позначають величину буквою S і вимірюють також в метрах.
 • Оскільки переміщення — це векторна величина, то і знайти її можна за правилом трикутника або паралелограма.
 • З однієї точки в іншу тіло може переміститися по різних траєкторіях, пройшовши різний шлях. Але тільки при прямолінійному русі шлях і переміщення співпадуть за чисельними значеннями. Наприклад, при русі по колу переміщення дорівнюватиме нулю.
 • Виділяють три основних види рухів: поступальний, обертальний, коливальний.
 • Для того, щоб зафіксувати переміщення тіла в часі, потрібно вибрати систему відліку. Вона складається з трьох складових: координат, тіла, часу.
 • При русі тіло може рухатися з різною швидкістю. Знаходиться вона за формулою: V = S * t. При цьому зміна положення може відбуватися з прискоренням — величиною, що характеризує швидкість зміни швидкості: a = ΔV/Δt.

Запропоновану презентацію можна доповнити різними малюнками і кресленнями.

Наприклад, незайвим буде намалювати різні траєкторії руху, виділивши їх різним кольором. Тут же вказати і переміщення. Це дозволить слухачам краще сприймати інформацію.

Оцініть статтю