Всі визначення з фізики за 7 клас

Всі визначення з фізики за 7 клас Фізика

Основні терміни з фізики 7 клас

Фізика. Наука, що вивчає явища природи, властивості і будову матерії.

Матерія. Все, що є у Всесвіті.

Молекула. Найдрібніша частка даної речовини.

Дифузія. Взаємне перемішування молекул однієї речовини з молекулами іншої.

Механічний рух. Зміна положення тіла щодо інших тіл з плином часу.

Шлях. Довжина траєкторії.

Траєкторія. Лінія, по якій рухається тіло.

Рівномірний рух. Рух, при якому тіло за будь-які рівні проміжки часу проходить однакові шляхи.

Швидкість. Величина, рівна відношенню шляху до часу, за який цей шлях пройдено.

Інерція. Явище збереження швидкості тіла при відсутності дії на нього інших тіл.

Гальмівний шлях. Шлях, який проходить автомобіль після вимкнення двигуна до повної зупинки.

Густина. Фізична величина, рівна відношенню маси тіла до його об’єму.

Сила. Міра механічного впливу на тіло з боку інших тіл.

Маса. Міра інертності.

Вага. Сила, з якою тіло внаслідок тяжіння до Землі діє на горизонтальну опору або підвіс.

Рівнодійна сила. Сила, яка створює на тіло таку ж дію, як кілька одночасно діючих сил.

Сила тертя. Сила, що виникає при русі одного тіла по поверхні іншого і спрямована проти руху.

Тиск. Величина, рівна відношенню сили, що діє перпендикулярно поверхні, до площі цієї поверхні.

Атмосфера. Повітряна оболонка Землі.

Архімедова сила. Сила, що виштовхує тіло з рідини або газу.

Робота. Величина, рівна добутку прикладеної сили на пройдений шлях.

Потужність. Величина, рівна відношенню роботи до часу, за який вона була здійснена.

Важіль. Тверде тіло, яке може обертатися навколо нерухомої опори.

ККД. Відношення корисної роботи до повної роботи.

Потенційна енергія. Енергія взаємодії.

Кінетична енергія. Енергія руху.

Вимірювання фізичних величин

Для визначення ціни поділки (ЦД) шкали приладу необхідно:

  • зі значення верхньої межі (ВМ) шкали відняти значення нижньої межі (НМ) шкали і результат розділити на кількість поділок (N);
  • знайти різницю між значеннями двох сусідніх числових міток (А і Б) шкали і розділити на кількість поділок між ними (n).

Формула:

ЦП = (ВМ — НМ)/N

ЦП = (Б — А)/n

Механічний рух

Визначення та формули за темою “механічний рух”

Швидкість (ʋ) – фізична величина, чисельно дорівнює шляху (S), пройденого тілом за одиницю часу (t).

Формула:

ʋ = S/t

Шлях (S) – довжина траєкторії, по якій рухалося тіло, чисельно дорівнює добутку швидкості (ʋ) тіла на час (t) руху.

Формула:

S = ʋ*t

Час руху — (t) дорівнює відношенню шляху (S), пройденого тілом, до швидкості (ʋ) руху.

Формула

t = S/ʋ:

Середня швидкість — дорівнює відношенню суми ділянок шляху (S1, S2, S3, …), пройденого тілом, до проміжку часу (t1 + t2+ t3+ …), за який цей шлях пройдено.

Формула:

ʋср = (S1, S2, S3…) / (t1 + t2+ t3+ …)

Сила тяжіння, вага, маса, густина

Сила тяжіння – сила (FТ), з якою Земля притягує до себе тіло, рівна добутку маси (т) тіла на коефіцієнт пропорційності (g) — постійну величину для Землі. (g = 9,8 H/кг)

Формула:

FТ = m * g

Вага (Р) – сила, з якою тіло діє на горизонтальну опору або вертикальний підвіс, рівна добутку маси (т) тіла на коефіцієнт (g).

Формула:

Р = m * g

Маса (т) — міра інертності тіла, яка визначається при його зважуванні як відношення сили тяжіння (Р) до коефіцієнта (g).

Формула:

т = Р/g

Густина — (ρ) маса одиниці об’єму речовини, що чисельно рівна відношенню маси (т) речовини до його об’єму (V).

Формула:

ρ = m/V

Механічний важіль, момент сили

Момент сили (М) дорівнює добутку сили (F) на це плече (l)

Формула:

М = F * l

Умова рівноваги важеля – важіль знаходиться в рівновазі, якщо плечі (l1, l2)діючих на нього двох сил (F1, F2) обернено пропорційні значенням сил.

Формула:

a) F1 / F2 = l1 / l2

б) F1*l1 = F2*l2

Тиск, сила тиску

Тиск (р) – величина, що чисельно рівна відношенню сили (F), що діє перпендикулярно поверхні, до площі (S) цієї поверхні

Формула:

p = F/S

Сила тиску (F) – сила, що діє перпендикулярно поверхні тіла, рівна добутку тиску (р) на площу цієї поверхні (S)

Формула:

F = р * S

Тиск газів і рідин

Тиск однорідної рідини (р) на дно судини залежить тільки від її густини (ρ) і висоти стовпа рідини (h).

Формула:

p = g ρ h

Закон Архімеда – на тіло, занурене в рідину (або газ), діє виштовхувальна сила — Архімедова сила (FВ). рівна вазі рідини (або газу), в обсязі (VТ) цього тіла.

Формула:

FВ = ρ*g*Vт

Умова плавання тіл – якщо Архімедова сила (FВ) більше сили тяжіння (FТ) тіла, то тіло спливає.

Формула:

FВ > FТ

Закон гідравлічної машини – сили (F1, F2), що діють на врівноважені поршні гідравлічної машини, пропорційні площам (S1, S2) цих поршнів.

Формула:

F1/F2 = S1/S2

Закон сполучених посудин – однорідна рідина в сполучених посудинах знаходиться на одному рівні (h)

Формула:

h = const

Робота, енергія, потужність

Механічна робота – робота (A) – величина, що дорівнює добутку переміщення тіла (S) на силу (F), під дією якої це переміщення відбулося.

Формула:

А = F * S

Коефіцієнт корисної дії механізму — (ККД) — коефіцієнт корисної дії (ККД) механізму – число, що показує, яку частину від всієї виконаної роботи (АВ) становить корисна робота (АП).

Формула:

ɳ = АП / АВ *100%

Потенційна енергія (ЕП) тіла, піднятого над землею, пропорційна його масі (т) і висоті (h) над землею.

Формула:

ЕП= m*g * h

Кінетична енергія (Ек) рухомого тіла пропорційна його масі (m) і квадрату швидкості (ʋ2).

Формула:

ЕК = m*ʋ2/2

Збереження і перетворення механічної енергії – сума потенційної (ЕП) і кінетичної (Ек) енергії в будь-який момент часу залишається постійною.

Формула:

EП + EК = const

Потужність (N) – величина, що показує швидкість виконання роботи і рівна:

  • відношенню роботи (А) до часу (t), за який вона виконана;
  • добутку сили (F), під дією якої переміщається тіло, на середню швидкість (ʋ) його переміщення.

Формула:

N = A/t
N = F*ʋ

Оцініть статтю