Структура педагогіки

Структура педагогіки Соціологія

Педагогіка – це наука про виховання і навчання людини, перш за все в дитячо-юнацькому віці.

Загальнопедагогічні наукові дисципліни

Структура педагогіки представлена складною системою, яка складається з декількох відносно самостійних, але при цьому взаємопов’язаних між собою наукових дисциплін.

Кожна з дисциплін, розглядає освіту через точку зору свого предмета, вивчає певну ділянку педагогічної дійсності.

У структуру педагогіки входять наступні Педагогічні науки:

 • Дидактика – спрямована на вивчення процесу навчання на теоретичному рівні. Дидактика розглядає рушійні сили і функції освітнього процесу, його структуру і логіку, займається формуванням принципів навчання, розробляє і пропонує різноманітні способи побудови змісту навчання, форми взаємодії педагога і учнів, способи ефективної подачі навчального матеріалу і його успішне засвоєння.
 • Теорія виховання – спрямована на виявлення і обґрунтування закономірностей і способів формування системи взаємини людини і природи, культури, суспільству і самому собі.
 • Історія педагогіки – наука, що займається вивченням закономірностей розвитку і функціонування систем виховання і навчання в минулому. Історія педагогіки дозволяє зрозуміти і представити освітні системи, педагогічні концепції і теорії, їх витоки становлення і розвитку.
 • Етнопедагогіка – займається вивченням досвіду навчання і виховання, який накопичений конкретними етносами, досліджує їх національні особливості.
 • Етнопедагогіка тісно пов’язана з історією педагогіки і особливо актуальна в рамках такої багатонаціональної країни як США.
 • Порівняльна педагогіка – спрямована на дослідження закономірностей розвитку і функціонування освітніх систем різних країн світу. Метою порівняльної педагогіки є знаходження загального і різного в системах освіти різних країн і народів. Це дозволяє не тільки науково обґрунтувати специфіку навчання і виховання конкретної країни, а й збагатити традиційні освітні системи за рахунок міжнародного досвіду.
 • Теорія управління освітніми системами – займається вивченням принципів і змісту педагогічного управління, дослідженням актуальних проблем з формування управлінської культури керівників освітніх установ різних рівнів.
 • Економіка освіти – займається розробкою оптимальних моделей економічного забезпечення розвитку освіти, з метою створення найбільш ефективних умов для виховання і навчання підростаючого покоління.
 • Методологія педагогіки – займається розробкою знань про педагогіку, її розвиток, статус, категоріальному апараті, способах отримання нових достовірних педагогічних знань наукової спрямованості.
 • Педагогічна технологія-одна з найбільш молодих педагогічних наук, спрямована на розробку найбільш ефективних методів взаємодії педагога і учнів.

Таким чином, загальнопедагогічні наукові дисципліни, є базовими в структурі педагогіки. Їх висновки і положення застосовуються у всіх педагогічних дисциплін, відповідно до їх специфікою.

Приватні методики

Особливе місце в структурі педагогіки займають приватні методики, спрямовані на дослідження сучасних проблем навчання різних дисциплін в рамках освітніх установ різного рівня.

На підставі вікових особливостей навчання і вихованні дітей виділяють наступні науково-педагогічні дисципліни, що входять в структуру педагогіки:

 • Дошкільна педагогіка – наука, що вивчає закономірності виховання і навчання дітей дошкільного віку. В рамках дошкільної педагогіки виділяють: дидактику дошкільної освіти, теорію і методики виховання дітей дошкільного віку, вітчизняні та міжнародні стандарти виховання і навчання дошкільнят.
 • Педагогіка школа – є однією з найбільш «старих» і розвинених наукових галузей освіти, займається вивченням специфіки освітнього процесу в школах різного типу.
 • Педагогіка вищої школи – спрямована на дослідження закономірностей виховання і навчання студентів, вивчення особливостей формування їх професійної спрямованості.
 • Андрогогіка -займається розгляд проблем навчання дорослих людей, в тому числі і літніх. Андрогогіка досліджує феномен безперервної освіти, який у деяких людей протікає протягом усього життя і часом є її змістом.

Науково-педагогічні дисципліни

Специфіка різних сфер освіти враховується при виділенні наступних науково-педагогічних дисциплін, що входять в структуру педагогіки:

 • Педагогіка професійної освіти – спрямована на вивчення закономірностей виховання і навчання майбутніх фахівців, в різних професійних областях і на різних етапах навчання.
 • Педагогіка додаткової освіти – займається дослідженням закономірностей формування змісту додаткової освіти, розробкою ефективних методів і форм навчання і виховання.
 • Педагогіка культурно-освітньої роботи, включає в себе педагогіку журналістики, виробничу і військову педагогіки – дані науково-педагогічні дисципліни займаються дослідженнями в конкретних областях, з метою відповідності педагогічного процесу останнім досягненням науки і техніки.
 • Конфесійна педагогіка – спрямована на дослідження процесу навчання, його специфіки і особливостей в різних релігійних освітніх організаціях.
 • Корекційна педагогіка – займається дослідженням особливостей виховання і навчання дітей з різними видами відхилень у фізичному і психічному розвитку; розробляє ефективні методи і форми роботи з особливими дітьми.
 • Виправно-Трудова педагогіка – вивчає і розробляє методи і засоби перевиховання осіб, які знаходяться в місцях ув’язнення за вчинення різноманітних злочинів.
 • Соціальна педагогіка – вивчає фактори і умови соціалізації індивіда в рамках сучасного суспільства.
Оцініть статтю